2018 оны 6-р сарын 29-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 8352 290.574 8367.984 15.984
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 6988 233 6757 236.022 6815.8624 58.8624
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1652 55 1595 54.552 1552.1216 -42.8784
ДХЦЭХ
%
% 19.12% 19.1% 19.1% 18.77% 18.55% 0.55
Технологийн хэрэгцээний ус тн 82700 88374 0.55
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо 1 - 2 -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо 1 - 1 -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо 1 - 1 -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 16242

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 10770.35

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1445.45 8457.35
Нүүрсний зарцуулалт тн 14575 486 13929
Гадагшаа гарсан нүүрс тн