2018 оны 10-р сарын 10-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.29 2 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 15.95 13.75 - 19.779 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 11868 330 3300 474.704 4757.75 1457.75
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9186 251 2510 378.408 3851.926 1341.926
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2682 79 790 96.296 905.824 115.824
ДХЦЭХ
%
% 22.6% 23.94% 23.94% 20.29% 19.04% 4.9
Технологийн хэрэгцээний ус тн 265000 8547 85470 5037 65546 -19924
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33661

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30161.14

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.74 9677.4 1207.8 5766.3
Нүүрсний зарцуулалт тн 25543.7 640 6400 940.16 9266.16
Гадагшаа гарсан нүүрс тн