2018 оны 10-р сарын 9-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.29 2 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 15.95 13.75 - 19.812 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 11868 330 2970 475.488 4283.046 1313.046
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9186 251 2259 382.561 3473.518 1214.518
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2682 79 711 92.927 809.528 98.528
ДХЦЭХ
%
% 22.6% 23.94% 23.94% 19.54% 18.9% 5.04
Технологийн хэрэгцээний ус тн 265000 8547 76923 5179 60509 -16414
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33661

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 29893.5

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.74 8709.66 397.2 4558.5
Нүүрсний зарцуулалт тн 25543.7 640 5760 926 8326
Гадагшаа гарсан нүүрс тн