2018 оны 10-р сарын 8-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.29 2 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 15.95 13.75 - 20.1097 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 11868 330 2640 482.634 3807.558 1167.558
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9186 251 2008 390.722 3090.957 1082.957
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2682 79 632 91.912 716.601 84.601
ДХЦЭХ
%
% 22.6% 23.94% 23.94% 19.04% 18.82% 5.12
Технологийн хэрэгцээний ус тн 265000 8547 68376 5207 55330 -13046
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33661

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30422.3

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.74 7741.92 594.9 4161.3
Нүүрсний зарцуулалт тн 25543.7 640 5120 925 7400
Гадагшаа гарсан нүүрс тн