2018 оны 10-р сарын 7-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.29 2 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 15.95 13.75 - 19.6965 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 11868 330 2310 472.716 3324.924 1014.924
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9186 251 1757 385.625 2700.235 943.235
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2682 79 553 87.091 624.689 71.689
ДХЦЭХ
%
% 22.6% 23.94% 23.94% 18.42% 18.79% 5.15
Технологийн хэрэгцээний ус тн 265000 8547 59829 5032 50123 -9706
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33661

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30752.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.74 6774.18 593.1 3566.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 25543.7 640 4480 924 6475
Гадагшаа гарсан нүүрс тн