2018 оны 10-р сарын 6-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.29 2 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 15.95 13.75 - 19.7497 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 11868 330 1980 473.994 2852.208 872.208
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9186 251 1506 383.714 2314.61 808.61
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2682 79 474 90.28 537.598 63.598
ДХЦЭХ
%
% 22.6% 23.94% 23.94% 19.05% 18.85% 5.09
Технологийн хэрэгцээний ус тн 265000 8547 51282 4907 45091 -6191
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33661

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 31083.3

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.74 5806.44 1000.5 2973.3
Нүүрсний зарцуулалт тн 25543.7 640 3840 922 5551
Гадагшаа гарсан нүүрс тн