2018 оны 10-р сарын 5-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.29 2 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 15.95 13.75 - 19.731 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 11868 330 1650 473.544 2378.214 728.214
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9186 251 1255 385.196 1930.896 675.896
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2682 79 395 88.348 447.318 52.318
ДХЦЭХ
%
% 22.6% 23.94% 23.94% 18.66% 18.81% 5.13
Технологийн хэрэгцээний ус тн 265000 8547 42735 4653 40184 -2551
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33661

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 31004.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.74 4838.7 854.1 1972.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 25543.7 640 3200 923 4629
Гадагшаа гарсан нүүрс тн