2018 оны 10-р сарын 2-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.29 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 15.95 13.75 - 19.783 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 11868 330 660 474.786 959.148 299.148
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9186 251 502 383.876 780.391 278.391
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2682 79 158 90.91 178.757 20.757
ДХЦЭХ
%
% 22.6% 23.94% 23.94% 19.15% 18.64% 5.3
Технологийн хэрэгцээний ус тн 265000 8547 17094 4794 26060 8966
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33661

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 31929.5

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.74 1935.48 130.5 130.5
Нүүрсний зарцуулалт тн 25543.7 640 1280 932 1862
Гадагшаа гарсан нүүрс тн