2018 оны 10-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.29 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 15.95 13.75 - 19.72 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 11868 330 1320 473.292 1904.67 584.67
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9186 251 1004 383.74 1545.7 541.7
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2682 79 316 89.552 358.97 42.97
ДХЦЭХ
%
% 22.6% 23.94% 23.94% 18.92% 18.85% 5.09
Технологийн хэрэгцээний ус тн 265000 8547 34188 4782 35531 1343
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33661

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 31073.7

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.74 3870.96 793.2 1118.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 25543.7 640 2560 920 3706
Гадагшаа гарсан нүүрс тн