2018 оны 10-р сарын 3-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.29 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 15.95 13.75 - 19.676 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 11868 330 990 472.23 1431.378 441.378
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9186 251 753 381.569 1161.96 408.96
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2682 79 237 90.661 269.418 32.418
ДХЦЭХ
%
% 22.6% 23.94% 23.94% 19.2% 18.82% 5.12
Технологийн хэрэгцээний ус тн 265000 8547 25641 4689 30749 5108
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33661

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 31200.5

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.74 2903.22 195 325.5
Нүүрсний зарцуулалт тн 25543.7 640 1920 924 2786
Гадагшаа гарсан нүүрс тн