2018 оны 10-р сарын 1-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.29 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 15.95 13.75 - 20.182 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 11868 330 330 484.362 484.362 154.362
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 9186 251 251 396.515 396.515 145.515
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2682 79 79 87.847 87.847 8.847
ДХЦЭХ
%
% 22.6% 23.94% 23.94% 18.14% 18.14% 5.8
Технологийн хэрэгцээний ус тн 265000 8547 8547 21266 21266 12719
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33661

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 32731

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 10-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 30000 967.74 967.74
Нүүрсний зарцуулалт тн 25543.7 640 640 930 930
Гадагшаа гарсан нүүрс тн