2018 оны 9-р сарын 30-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 1 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 19.822 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9244 288 8640 475.722 10014.138 1374.138
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7358 232 6960 419.194 7972.242 1012.242
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1886 56 1680 56.528 2041.896 361.896
ДХЦЭХ
%
% 20.4% 19.44% 19.44% 11.88% 20.39% -0.95
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866 85980 1867.5 81136 -4844
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20330

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 33661

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1333 39990 324.81 32121.01
Нүүрсний зарцуулалт тн 16985.6 505 15150 1794.01 18790.01
Гадагшаа гарсан нүүрс тн