2018 оны 9-р сарын 29-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 1 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 20.175 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9244 288 8352 484.218 9538.416 1186.416
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7358 232 6728 397.304 7553.048 825.048
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1886 56 1624 86.914 1985.368 361.368
ДХЦЭХ
%
% 20.4% 19.44% 19.44% 17.95% 20.81% -1.37
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866 83114 1867.5 79268.5 -3845.5
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20330

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 35130.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1333 38657 737 31796.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 16985.6 505 14645 928 16996
Гадагшаа гарсан нүүрс тн