2018 оны 9-р сарын 28-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 19.79 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9244 288 8064 474.912 9054.198 990.198
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7358 232 6496 388.12 7155.744 659.744
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1886 56 1568 86.792 1898.454 330.454
ДХЦЭХ
%
% 20.4% 19.44% 19.44% 18.28% 20.97% -1.53
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866 80248 1867.5 77401 -2847
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20330

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 35321.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1333 37324 1608 31059.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 16985.6 505 14140 920 16068
Гадагшаа гарсан нүүрс тн