2018 оны 9-р сарын 27-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 13.86 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9244 288 7776 459.108 8579.286 803.286
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7358 232 6264 371.234 6767.624 503.624
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1886 56 1512 87.874 1811.662 299.662
ДХЦЭХ
%
% 20.4% 19.44% 19.44% 19.14% 21.12% -1.68
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866 77382 1867.5 75533.5 -1848.5
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20330

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 34633.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1333 35991 970.1 29451.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 16985.6 505 13635 840 15148
Гадагшаа гарсан нүүрс тн