2018 оны 9-р сарын 26-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 1 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 13.86 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9244 288 7488 367.218 8120.178 632.178
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7358 232 6032 294.923 6396.39 364.39
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1886 56 1456 72.295 1723.788 267.788
ДХЦЭХ
%
% 20.4% 19.44% 19.44% 19.69% 21.23% -1.79
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866 74516 1867.5 73666 -850
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20330

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 34503.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1333 34658 1105 28481.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 16985.6 505 13130 858 14308
Гадагшаа гарсан нүүрс тн