2020 оны 6-р сарын 11-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.411 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 3168 273.852 2943.666 -224.334
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 2581.7 219.533 2367.565 -214.135
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 586.3 54.319 576.101 -10.199
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 19.84% 19.57% -1.06
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 31533.3337 2623 28689 -2844.3337
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 31841

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 5618.9507 415 4198
Гадагшаа гарсан нүүрс тн