2020 оны 6-р сарын 17-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.47 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 4896 275.274 4586.922 -309.078
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 3989.9 222.025 3694.28 -295.62
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 906.1 53.249 892.642 -13.458
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 19.34% 19.46% -0.95
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 48733.3339 2660 43603 -5130.3339
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 29495

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 8683.8329 404 6544
Гадагшаа гарсан нүүрс тн