2020 оны 6-р сарын 16-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.376 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 4608 273.024 4311.648 -296.352
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 3755.2 220.146 3472.255 -282.945
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 852.8 52.878 839.393 -13.407
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 19.37% 19.47% -0.96
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 45866.6672 2676 40943 -4923.6672
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 29899

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 8173.0192 416 6140
Гадагшаа гарсан нүүрс тн