2020 оны 6-р сарын 15-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.391 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 4320 273.384 4038.624 -281.376
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 3520.5 219.354 3252.109 -268.391
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 799.5 54.03 786.515 -12.985
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 19.76% 19.47% -0.96
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 43000.0005 2332 38267 -4733.0005
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30315

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 7662.2055 392 5724
Гадагшаа гарсан нүүрс тн