2020 оны 6-р сарын 3-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.136 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 864 267.264 798.858 -65.142
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 704.1 217.231 645.254 -58.846
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 159.9 50.033 153.604 -6.296
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 18.72% 19.23% -0.72
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 8600.0001 2647 9176 575.9999
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 34879

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 1532.4411 390 1160
Гадагшаа гарсан нүүрс тн