2020 оны 6-р сарын 14-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.578 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 4032 277.866 3765.24 -266.76
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 3285.8 225.481 3032.755 -253.045
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 746.2 52.385 732.485 -13.715
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 18.85% 19.45% -0.94
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 40133.3338 2471 35935 -4198.3338
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30707

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 7151.3918 379 5332
Гадагшаа гарсан нүүрс тн