2020 оны 6-р сарын 13-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.23 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 3744 269.514 3487.374 -256.626
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 3051.1 216.738 2807.274 -243.826
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 692.9 52.776 680.1 -12.8
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 19.58% 19.5% -0.99
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 37266.6671 2374 33464 -3802.6671
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 31086

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 6640.5781 377 4953
Гадагшаа гарсан нүүрс тн