2020 оны 6-р сарын 12-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 1.425 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 3456 274.194 3217.86 -238.14
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 2816.4 222.971 2590.536 -225.864
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 639.6 51.223 627.324 -12.276
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 18.68% 19.5% -0.99
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 34400.0004 2401 31090 -3310.0004
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 31463

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 6129.7644 378 4576
Гадагшаа гарсан нүүрс тн