2020 оны 6-р сарын 10-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.356 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 2880 272.538 2669.814 -210.186
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 2347 216.455 2148.032 -198.968
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 533 56.083 521.782 -11.218
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 20.58% 19.54% -1.03
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 28666.667 2393 26066 -2600.667
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 32256

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 5108.137 397 3783
Гадагшаа гарсан нүүрс тн