2020 оны 6-р сарын 9-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.081 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 2592 265.932 2397.276 -194.724
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 2112.3 213.227 1931.577 -180.723
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 479.7 52.705 465.699 -14.001
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 19.82% 19.43% -0.92
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 25800.0003 1929 23673 -2127.0003
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 32653

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 4597.3233 362 3386
Гадагшаа гарсан нүүрс тн