2020 оны 6-р сарын 8-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.077 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 2304 265.842 2131.344 -172.656
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 1877.6 214.977 1718.35 -159.25
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 426.4 50.865 412.994 -13.406
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 19.13% 19.38% -0.87
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 22933.3336 2667 21744 -1189.3336
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 33015

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 4086.5096 360 3024
Гадагшаа гарсан нүүрс тн