2020 оны 6-р сарын 7-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.079 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 2016 265.896 1865.502 -150.498
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 1642.9 215.027 1503.373 -139.527
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 373.1 50.869 362.129 -10.971
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 19.13% 19.41% -0.9
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 20066.6669 2506 19077 -989.6669
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 33375

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 3575.6959 376 2664
Гадагшаа гарсан нүүрс тн