2020 оны 6-р сарын 6-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.073 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 1728 265.752 1599.606 -128.394
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 1408.2 215.095 1288.346 -119.854
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 319.8 50.657 311.26 -8.54
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 19.06% 19.46% -0.95
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 17200.0002 2434 16571 -629.0002
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 33751

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 3064.8822 374 2288
Гадагшаа гарсан нүүрс тн