2020 оны 6-р сарын 5-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.072 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 1440 265.734 1333.854 -106.146
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 1173.5 212.6 1073.251 -100.249
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 266.5 53.134 260.603 -5.897
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 20% 19.54% -1.03
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 14333.3335 2661 14137 -196.3335
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 34125

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 2554.0685 375 1914
Гадагшаа гарсан нүүрс тн