2020 оны 6-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.219 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 1152 269.262 1068.12 -83.88
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 938.8 215.397 860.651 -78.149
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 213.2 53.865 207.469 -5.731
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 20% 19.42% -0.91
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 11466.6668 2300 11476 9.3332
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 34500

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 2043.2548 379 1539
Гадагшаа гарсан нүүрс тн