2020 оны 6-р сарын 2-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.069 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 576 265.644 531.594 -44.406
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 469.4 212.283 428.023 -41.377
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 106.6 53.361 103.571 -3.029
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 20.09% 19.48% -0.97
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 5733.3334 2279 6529 795.6666
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 35269

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 1021.6274 370 770
Гадагшаа гарсан нүүрс тн