2020 оны 6-р сарын 1-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.081 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 288 265.95 265.95 -22.05
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7042 234.7 234.7 215.74 215.74 -18.96
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1598 53.3 53.3 50.21 50.21 -3.09
ДХЦЭХ
%
% 18.5% 18.51% 18.51% 18.88% 18.88% -0.37
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.6667 2866.6667 4250 4250 1383.3333
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 36039

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 35639

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн
Нүүрсний зарцуулалт тн 15324.409 510.8137 510.8137 400 400
Гадагшаа гарсан нүүрс тн