2020 оны 5-р сарын 31-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 11.075 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 10168 265.788 9143.478 -1024.522
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 7939.1 214.922 7342.567 -596.533
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 2228.9 50.866 1800.911 -427.989
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 19.14% 19.7% 2.22
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 81500.0013 74478 -7022.0013
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 36039

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 38750 25419.075
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 17821.3513 841.075 13768.075
Гадагшаа гарсан нүүрс тн