2020 оны 5-р сарын 30-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 11.279 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 9840 270.702 8877.69 -962.31
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 7683 219.721 7127.645 -555.355
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 2157 50.981 1750.045 -406.955
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 18.83% 19.71% 2.21
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 78870.969 74478 -4392.969
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 36880.075

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 37500 25419.075
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 17246.469 401 12927
Гадагшаа гарсан нүүрс тн