2020 оны 5-р сарын 28-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 11.221 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 9184 269.298 8330.382 -853.618
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 7170.8 217.915 6681.698 -489.102
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 2013.2 51.383 1648.684 -364.516
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 19.08% 19.79% 2.13
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 73612.9044 2571 73333 -279.9044
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 37681.075

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 35000 25419.075
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 16096.7044 404 12126
Гадагшаа гарсан нүүрс тн