2020 оны 5-р сарын 27-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 11.206 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 8856 268.938 8061.084 -794.916
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 6914.7 217.23 6463.783 -450.917
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 1941.3 51.708 1597.301 -343.999
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 19.23% 19.81% 2.11
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 70983.8721 2931 70762 -221.8721
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 38085.075

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 33750 25419.075
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 15521.8221 404 11722
Гадагшаа гарсан нүүрс тн