2020 оны 5-р сарын 29-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 11.525 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 9512 276.606 8606.988 -905.012
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 7426.9 226.226 6907.924 -518.976
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 2085.1 50.38 1699.064 -386.036
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 18.21% 19.74% 2.18
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 76241.9367 1145 74478 -1763.9367
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 37281.075

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 36250 25419.075
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 16671.5867 400 12526
Гадагшаа гарсан нүүрс тн