2020 оны 5-р сарын 26-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 11.134 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 8528 267.21 7792.146 -735.854
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 6658.6 215.299 6246.553 -412.047
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 1869.4 51.911 1545.593 -323.807
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 19.43% 19.84% 2.08
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 68354.8398 2739 67831 -523.8398
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 38489.075

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 32500 25419.075
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 14946.9398 402 11318
Гадагшаа гарсан нүүрс тн