2020 оны 5-р сарын 25-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 11.226 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 8200 269.424 7524.936 -675.064
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 6402.5 214.868 6031.254 -371.246
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 1797.5 54.556 1493.682 -303.818
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 20.25% 19.85% 2.07
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 65725.8075 2152 65092 -633.8075
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 38891.075

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 31250 25419.075
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 14372.0575 401 10916
Гадагшаа гарсан нүүрс тн