2020 оны 5-р сарын 24-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 11.078 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 7872 265.86 7255.512 -616.488
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 6146.4 213.727 5816.386 -330.014
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 1725.6 52.133 1439.126 -286.474
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 19.61% 19.83% 2.09
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 63096.7752 2116 62940 -156.7752
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 39292.075

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 30000 25419.075
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 13797.1752 401 10515
Гадагшаа гарсан нүүрс тн