2020 оны 5-р сарын 23-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 11.389 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 7544 273.33 6989.652 -554.348
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 5890.3 220.448 5602.659 -287.641
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 1653.7 52.882 1386.993 -266.707
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 19.35% 19.84% 2.08
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 60467.7429 2349 60824 356.2571
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 39693.075

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 28750 25419.075
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 13222.2929 400 10114
Гадагшаа гарсан нүүрс тн