2020 оны 5-р сарын 22-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 11.311 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 7216 271.458 6716.322 -499.678
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 5634.2 217.341 5382.211 -251.989
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 1581.8 54.117 1334.111 -247.689
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 19.94% 19.86% 2.06
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 57838.7106 2110 58475 636.2894
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 40093.075

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 27500 25419.075
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 12647.4106 399 9714
Гадагшаа гарсан нүүрс тн