2020 оны 5-р сарын 21-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 12.074 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 6888 289.782 6444.864 -443.136
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 5378.1 236.665 5164.87 -213.23
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 1509.9 53.117 1279.994 -229.906
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 18.33% 19.86% 2.06
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 55209.6783 2178 56365 1155.3217
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 40492.075

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 26250 25419.075
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 12072.5283 396 9315
Гадагшаа гарсан нүүрс тн