2020 оны 5-р сарын 20-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 12.06 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 6560 289.44 6155.082 -404.918
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 5122 233.716 4928.205 -193.795
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 1438 55.724 1226.877 -211.123
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 19.25% 19.93% 1.99
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 52580.646 2351 54187 1606.354
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 40888.075

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 25000 1394.975 25419.075
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 11497.646 400 8919
Гадагшаа гарсан нүүрс тн