2020 оны 5-р сарын 19-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 12.061 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 6232 289.458 5865.642 -366.358
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 4865.9 233.769 4694.489 -171.411
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 1366.1 55.689 1171.153 -194.947
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 19.24% 19.97% 1.95
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 49951.6137 2820 51836 1884.3863
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 39893.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 23750 1086.4 24024.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 10922.7637 390 8519
Гадагшаа гарсан нүүрс тн