2020 оны 5-р сарын 18-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 12.086 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 5904 290.052 5576.184 -327.816
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 4609.8 236.562 4460.72 -149.08
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 1294.2 53.49 1115.464 -178.736
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 18.44% 20% 1.92
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 47322.5814 1614 49016 1693.4186
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 39196.7

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 22500 825.6 22937.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 10347.8814 398 8129
Гадагшаа гарсан нүүрс тн