2020 оны 5-р сарын 17-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 12.081 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 5576 289.944 5286.132 -289.868
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 4353.7 236.2 4224.158 -129.542
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 1222.3 53.744 1061.974 -160.326
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 18.54% 20.09% 1.83
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 44693.5491 2124 47402 2708.4509
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 38769.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 21250 1125.4 22112.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 9772.9991 408 7731
Гадагшаа гарсан нүүрс тн