2020 оны 5-р сарын 16-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 12.095 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 5248 290.268 4996.188 -251.812
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 4097.6 238.254 3987.958 -109.642
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 1150.4 52.014 1008.23 -142.17
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 17.92% 20.18% 1.74
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 42064.5168 2205 45278 3213.4832
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 38051.7

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 20000 735.9 20986.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 9198.1168 412 7323
Гадагшаа гарсан нүүрс тн