2020 оны 5-р сарын 15-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 1 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 8.723 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 4920 209.34 4705.92 -214.08
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 3841.5 173.081 3749.704 -91.796
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 1078.5 36.259 956.216 -122.284
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 17.32% 20.32% 1.6
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 39435.4845 2652 43073 3637.5155
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 37727.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 18750 1718.6 20250.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 8623.2345 350 6911
Гадагшаа гарсан нүүрс тн